پروژه های انجام شده

Rt & Sand Blast & Coating Pipe  - Petro Danial

Rt & Sand Blast & Coating Pipe - Petro Danial

تست رادیوگرافی و زنگ زدایی و پوشش دهی لوله های حفاری - شرکت پترودانیال کیش

return