خط مشی


                           
  خط مشی سيستم مديريت


ما در شرکت کیش آیلند سیلز اند سرویسز در خصوص موارد ذیل کاملاً متعهد شده ایم
:   

 رضایت کامل کارفرما 

 پیگشیری از جراحت و بیماری 

 پیشگیری از آلودگی زیست محیطی 

 بهبود مداوم اثر بخشی سیستم مدیریت 

 آموزش، رضایت و مشارکت کارکنان 

 بهبود زنجیره تأمین و انطباق با قوانین و سایر الزامات


                                                                                                                         رئیس هیئت مدیره  
                                                                                                                      غلامحســن عـلـیـــوردی