پروژه های انجام شده

RT Inspection - CIP Tank _ SADRA

RT Inspection - CIP Tank _ SADRA

رادیوگرافی مخازن تزریق مواد شیمیایی - کارفرما شرکت صنایع دریایی ایران (صدرا)

return