پروژه های انجام شده

Ultrasonic Inspection - CIP IOEC

Ultrasonic Inspection - CIP IOEC

بازرسی جوش از پکیج های تزریق مواد شیمیایی - کارفرما شرکت تاسیسات دریایی 

return