بازرسی رنگ و پوشش

بازرسی

همواره کنترل و جلوگیری از بروز فرایند خوردگی در سازه های فلزی و غیر فلزی از دغدغه های اساسی مهندسان و مدیران صنایع مختلف بوده است. و همانطور که بسیاری از ما می دانیم آماده سازی سطح قبل از اعمال پوشش و به خصوص پوشش های صنعتی و جدید امروزی از بروز پدیده خوردگی تا حد زیادی جلوگیری می نماید. حال با کنترل فرایند های پوشش دهی که شامل سندبلاست و ایجاد زبری بر روی سطح قطعات و در ادامه اعمال پوشش های صنعتی نظیر رنگ می باشد. می توان از اتلاف سرمایه و به هدر رفتن وقت و انرژی تا حد چشمگیری صرفه جویی و جلوگیری نمود.