بازرسی به روش ذرات مغناطیسی

بازرسی

بازرسی به روش ذرات مغناطیسی

از روش بازرسی با ذرات مغناطیسی برای بررسی نقصهای سطحی و برخی نقصهای زیر سطحی در مواد فرومغناطیس استفاده می شود. عیوب و نقصهایی نظیر ترک ها، ذرات سرباره محبوس شده و یا خلل و فرجهای موجود در قطعه باعث ایجاد نا پیوستگی مغناطیسی شده و در صورت القای یک میدان مغناطیسی به قطعه، این نا پیوستگیها موجب تشکیل قطبهای مغناطیسی یا اعوجاج میدان در آن ناحیه شده و اصطلاحا یک میدان نشتی در بالای سطح قطعه تشکیل می شود.

تجهیزات شرکت :
یوک DC  ساخت شرکت :
اسپری ماورا بنفش
اسپری
آسپری
بلوک تست
لامپ ماورا بنفش

departmentdepartment