بازرسی، عکس و فیلم برداری از سازه های زیر سطحی

بازرسی،

بازرسی زیر سطحی
این شرکت با داشتن تجهیزات غواصی اسکوبا و پرسنل دوره دیده خود توانایی انجام عملیات بازرسی زیر سطحی از تجهیزات نفت و گاز و عملیات عمرانی و اسکله در زمینه های زیر را دارد :
بازرسی و نظارت بر عملیات شرکت های پیمانکار
بازرسی پوشش ها
بازرسی آندهای فدا شونده
عکس برداری و فیلم برداری از سازه های زیر سطحی
و ....